Statuten en reglementen

Statuten

In de statuten van MAX is vastgelegd wat het doel is van MAX, en welke interne afspraken we gemaakt hebben om MAX goed te laten functioneren. De statuten zijn uitgewerkt door een notaris, in juridisch taalgebruik, wat niet voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Vandaar een toelichting in Jip en Janneke. Die klopt in grote lijnen. Mocht je het toch precies willen weten, dan zal je in de statuten moeten kijken.

Het vastgelegde doel van MAX is het bevorderen van de squashsport in de meest brede zin van het woord. De activiteiten die MAX uitvoert om deze doelen te bereiken zijn deelname aan de SBN-competitie, organiseren van toernooien en evenementen en zorg dragen voor de squashfaciliteiten. Niet genoemd, maar een direct afgeleide van het doel: het verzorgen van jeugdtrainingen.

De afspraken die we gemaakt hebben om MAX goed te laten functioneren draaien grotendeels om: welke rechten en verplichtingen hebben de leden, de Algemene ledenvergadering (ALV) en het bestuur?

De club bestaat uiteraard uit leden. Iedereen mag lid worden bij MAX, althans: natuurlijke personen, bedrijven kunnen geen lid worden. Er horen rechten en verplichtingen bij het lidmaatschap. Je krijgt recht op deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals toernooien. De verplichtingen die je hebt als lid zijn vooral je houden aan de statuten en reglement(en) van MAX. Het reglement moeten we nog opstellen, maar dat zal onder andere gaan over hoe wij ons ten opzichte van elkaar wensen te gedragen.

Het recht om te mogen squashen op de banen van Sportcentrum Heemskerk (SCH) valt buiten onze statuten: dit is een individuele afspraak tussen SCH en het lid, een lidmaatschap buiten MAX om.

Als individueel lid kun je geen beslissingen nemen over de vereniging. Niet zo verwonderlijk. Beslissingen binnen de vereniging worden genomen door de Algemene ledenvergadering (ALV) en door het bestuur. Elk lid heeft één stem in de ALV. Het werkt als een minidemocratie: de leden kiezen het bestuur, maar kunnen het bestuur ook weer naar huis sturen: schorsen of ontslaan. Het bestuur regelt vervolgens de dagelijkse gang van zaken, en vertegenwoordigt de vereniging naar “buiten”: naar Sportcentrum Heemskerk, naar de SBN, naar leveranciers, enzovoorts.

De ALV heeft, naast bestuurders benoemen en wegsturen, nog een paar andere beslissingen te nemen. Een opsomming:

  • Bepalen hoeveel leden er in het bestuur moeten zitten.
  • Benoemen van de leden van de kascommissie. Dit is een groepje leden dat geen deel uitmaakt van het bestuur en dat controleert of het geld netjes wordt verantwoord, in grote lijnen in overeenstemming met de door de ALV goedgekeurde begroting.
  • De hoogte van de contributie bepalen: dat is een wat bijzondere bij MAX, omdat hierover afspraken gemaakt zijn met Sportcentrum Heemskerk. De ALV kan de afspraken wel bekrachtigen.
  • Besluiten over eventuele bezwaren tegen door het bestuur geweigerde leden, door het bestuur opgezegde lidmaatschappen, en door het bestuur uit het lidmaatschap ontzette leden.
  • Vaststellen van reglement(en).
  • Besluiten tot statutenwijziging. Dit moet met 2/3 van de stemmen gebeuren.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, leden van de vereniging zelf. Bestuurders worden in principe voor drie jaar benoemd, en zijn twee keer direct herkiesbaar. Bestuurders mogen niet alleen verplichtingen voor MAX aangaan: hiervoor dienen zij altijd minstens met twee bestuurdersleden te zijn.

Er is al een aantal taken van het bestuur benoemd. Het bestuur organiseert verder minstens eens per jaar een ALV. Eens per jaar doet het bestuur hierin verslag over het afgelopen jaar, inclusief een financieel verslag. Leden kunnen altijd een (extra) ALV aanvragen bij het bestuur. Als het bestuur deze ALV vervolgens niet regelen, dan kunnen zij dit zelf regelen indien minstens 10% van de leden hier achter staat. Een mooie taak van het bestuur is het toekennen van erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste. Tot slot houdt het bestuur de ledenadministratie bij, en alle overige formele documentatie van de vereniging.

De statuten kent verder regels over het organiseren van een ALV, stemmen binnen de ALV, notuleren, vaststellen van notulen en dergelijke. Maar ook over ontbinding van de vereniging. Iets waar we ons voorlopig niet mee bezig gaan houden .

Statuten Max Squash